Wydział Nauki Katolickiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Bierzmowanie dorosłych

Bierzmowanie

Rozporządzenie duszpasterskie w sprawie udzielania sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych
BISKUP ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKI
Rozporządzenie duszpasterskie w sprawie udzielania
sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych  


Przyjęcie sakramentu bierzmowania, który należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, gdy poprzez bierzmowanie ochrzczeni "jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególna moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK 1285). Chociaż wiec sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje nie dopełnione (por. KKK 1306). Dlatego każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania (por. kan. 889, § 1 KPK). Wierni maja obowiązek przyjąć sakrament bierzmowania w odpowiednim czasie (por. kan. 890 KPK). Ponieważ zdarzają się zaniedbania tego obowiązku, dlatego niniejszym rozporządzeniem określam zasady, jakimi należy się kierować przy udzielaniu sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych.  

A. Należy uznać, że kandydat do bierzmowania znajduje się w sytuacji nadzwyczajnej w następujących okolicznościach:
1. Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa ("Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem maleństwa, gdy to jest możliwe bez poważnej niedogodności" – kan.1065 § 1 KPK).
2. Zamiar uregulowania związku niesakramentalnego. Osoby żyjące w związku niesakramentalnym to te, które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące w konkubinacie.
3. Pragnienie pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej po ukończeniu 21 roku życia.
4. Emigracja zarobkowa młodzieży.
5. Chęć przyjęcia sakramentu bierzmowania przez osobę dorosłą (po ukończeniu 21 roku życia
).  

B. Obowiązki duszpasterza wobec kandydatów

1. Należy wyjaśnić powody, dla których kandydat zrezygnował z przystąpienia do sakramentu bierzmowania w okresie katechizacji.
2. Trzeba dokonać oceny sytuacji religijnej kandydata w zakresie wiedzy i praktyk religijnych oraz dotychczasowej edukacji religijnej.
3. Jeżeli kandydat do bierzmowania żyje w związku niesakramentalnym, powinien najpierw przyjąć sakrament małżeństwa, a dopiero po nim – w możliwie najbliższym terminie – sakrament bierzmowania. W takiej sytuacji przygotowanie do małżeństwa powinno być połączone z przygotowaniem do bierzmowania.  

C. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania
1. Przygotowanie do bierzmowania kandydatów będących w sytuacjach nadzwyczajnych powinno z zasady odbywać się
w rodzinnej parafii kandydata.
2. Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest proboszcz parafii lub delegowany przez niego prezbiter.
3. Za podstawę programowa przygotowania do sakramentu bierzmowania należy przyjąć treści zawarte w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.
4. Kandydat powinien uczestniczyć w spotkaniach tematycznie odpowiadających pięciu etapom diecezjalnego programu dla bierzmowanych:
Etap I: Dlaczego warto wierzyć? (zeszyt 1, s. 47nn) i przyjąć sakrament bierzmowania? (zeszyt 1 s. 53nn)
Etap II: Nawrócenie do Boga (zeszyt 2, s. 39nn)
Etap III: Modlitwa (zeszyt 3, s. 13nn) i znaki wiary (zeszyt 3, s. 23nn)
Etap IV: Po co małżeństwo? (zeszyt 4a, s. 49nn)
Etap V: Jak rozpoznać i realizować otrzymane dary Ducha? (zeszyt 5, s. 5nn)
5. Ostatnie ze spotkanie powinno być zarazem bezpośrednim przygotowaniem do uczestnictwa w liturgii sakramentu bierzmowania.
6. Kandydat powinien przystąpić do sakramentu pokuty w czasie stosownym, pozwalającym na godne i owocne przeżycie spowiedzi. Nie należy jej odkładać na dzień bierzmowania.
7. Wybrany świadek bierzmowania powinien gwarantować gotowość wsparcia kandydata
w jego dalszym życiu wiary.
8. Po przygotowaniu kandydat do bierzmowania otrzymuje dokument zaopatrzony w pieczęć parafialna i podpis księdza proboszcza.  

D. Miejsce i czas bierzmowania
1. Sakrament bierzmowania dla kandydatów w sytuacjach nadzwyczajnych będzie udzielany
naprzemiennie w Katedrze (miesiące parzyste) i Konkatedrze (miesiące nieparzyste).
2. Stałym terminem bierzmowania będzie
pierwszy poniedziałek miesiąca.
3. Sakrament będzie sprawowany podczas mszy św. o godz. 18.00.
4. Kandydat i świadek winni przybyć do świątyni na godzinę przed rozpoczęciem mszy świętej.
5. O godzinie 17.00 kapłan odpowiedzialny za liturgie, spotka się z uczestnikami, sporządzi listę kandydatów do bierzmowania i odbierze od nich dokumenty upoważniające do przyjęcia sakramentu.
6. Po zakończonej mszy św. bierzmowani otrzymują świadectwo potwierdzające przyjęcie sakramentu.
7. Parafia katedralna/konkatedralna dokonuje zapisu w Księdze Bierzmowanych i przesyła świadectwo bierzmowania do parafii chrztu osoby bierzmowanej.  


Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Kontakt:

1. Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
ul. Obotrycka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 722 33 58
e-mail: parafia@katedragorzowska.pl
http://www.katedragorzowska.pl


2. Parafia Konkatedralna pw. św. Jadwigi Śląskiej
ul. Mickiewicza 14
65 - 063 Zielona Góra
tel. (68) 320 24 70
lub 324 89 11
e-mail: zgjadw@zgora-gorzow.opoka.org.pl
http://www.konkatedra.zgora-gorzow.opoka.org.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego