Wydział Nauki Katolickiej

Idź do spisu treści

Menu główne

*** Metropolitalny Konkurs Papieski: 17 czerwca godz. 11.00 - eliminacje • godz. 14.00 - uroczyste wręczenie  nagród ul. K. Miarki 1 - budynek główny 67-200 Głogów - szczegóły *** Organizacja religii w przedszkolach - czytaj ***

 
 

Oferty pracy:
1. Witnica - od 01.09.
2. Deszczno - od. 01.09.
kontakt WNK

..Wiadomości katechetyczne..

 

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na spotkanie podsumowujące pracę Społecznych Doradców Metodycznych i Wizytatorów Nauczania Religii w roku szkolnym 2014/15, które odbędzie się w dniu 28 czerwca b.r. o godz. 09.30 (niedziela) w Z-GWSD w Gościkowie-Paradyżu. Licząc na Państwa obecność serdecznie zapraszam. Proszę o potwierdzeniu swojego udziału do końca maja na adres e-mailowy – w.lechow@kuria.zg.pl

ks. dr Wojciech Lechów
Dyrektor WNK


Drodzy Katecheci, Animatorzy grup misyjnych

W roku duszpasterskim, którego hasło brzmi: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” oraz w ramach przygotowań do IV Krajowego Kongresu Misyjnego proszę o wypełnienie niniejszej ankiety. Jednocześnie, korzystając z okazji, chciałbym już wstępnie poinformować o planowanym pierwszym diecezjalnym zebraniu dla animatorów grup misyjnych. Planowany czas i miejsce: 30.05.2015 w Zielonej Górze. Mam nadzieję, że pomimo wielu różnych zadań podejmowanych w parafiach znajdziecie czas na przybycie. Wydaje mi się, że istnieje realna potrzeba organizacji takiego spotkania. Ufam, że może stać się ono okazją do wymiany doświadczeń oraz integrowania środowiska osób pracujących w duchu Papieskich Dzieł Misyjnych. Polecam też modlitwie naszych polskich misjonarzy, a szczególnie pochodzących z terenu naszej diecezji.

Dziękuję za wypełnienie ankiety.
Dyrektor diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych
ks. Marcin Napadło

Wypełnij ankietę
Wypełnij do końca marca!


IV Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej


Pod hasłem „Sport – narzędziem integralnego rozwoju człowieka” w dniu 18.05.b.r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej odbędzie się IV zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Szkoły noszące imię Jana Pawła II, które chcą wziąć udział w zjeździe, proszone są o zgłoszenie swojego przybycia pod numerem tel. 76 831 21 24 do dnia 08.05.
Szczegóły na stronie: www.rsjp2.kuria.zg.pl
Ks. W. Lechów
Dyrektor WNK


Przygotowanie duchowe do światowych Dni młodzieży – Kraków 2016


Drodzy Katecheci!
Od pierwszej niedzieli Adwentu, pod nazwą "Serce 2.0", rozpoczyna się kolejny etap duchowego przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. Wśród materiałów, które już wkrótce będą dostępne na stronie www.kdm.org.pl, znajdzie się bardzo bogata paleta materiałów katechetycznych i duszpasterskich. Wśród nich będą m.in. scenariusze spotkań, konferencja pogłębiająca, nabożeństwo adoracyjne z celebracją sakramentu pojednania, komentarze do Mszy św., a także konspekty spotkań w grupie oraz medytacje indywidualne. Autorzy programu polecają również “zajęcie się” specjalną KAS-ą, czyli “Kulturalną Akademią Serca”. Uzupełnieniem materiałów tekstowych będą różne multimedia zamieszczane na stronie, w tym m.in. wywiady z ciekawymi ludźmi oraz video komentarze do niedzielnych Ewangelii, przygotowywane przez młodzież. Celem programu "Serce 2.0" jest pogłębiona refleksja nad dwoma sakramentami: Pokutą i Eucharystią. Pierwszy miesiąc (grudzień 2014) ma charakter wprowadzający; następne cztery (od stycznia do kwietnia 2015) dotyczą Pokuty, a kolejne siedem (od maja do listopada 2015) Eucharystii.
Zachęcam do wykorzystania dostępnych materiałów i pomocy na katechezie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


Tematyka spotkań miesięcznych:

 •   Grudzień 2014: Duchowe potrzeby – duchowe aplikacje

 •   Styczeń 2015: Rachunek sumienia – więcej niż saldo

 •   Luty 2015: Żal i poprawa – duchowy trening

 •   Marzec 2015: Spowiedź – antywirus dla duszy

 •   Kwiecień 2015: Zadośćuczynienie – pobierz i udostępnij

 •   Maj 2015: Eucharystia – czas na miłość

 •   Czerwiec 2015: Wspólnota – dołącz do sieci!

 •   Lipiec 2015: Słowo – zamiast wyszukiwarki

 •   Sierpień 2015: Credo – jestem na tak!

 •   Wrzesień 2015:  fiarowanie –  oddam  życie w dobre ręce!

 •   Październik 2015: Uczta – podano do stołu!

 •   Listopad 2015: Rozesłanie – zróbcie raban!


Strona z materiałami - kliknij
Oficjalna modlitwa SDM - pobierz

ks. dr W. Lechów
Dyrektor WNK


OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
w związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że:


1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.

2. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.

3. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że „przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.
Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia”.


Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP
Warszawa, dnia 11 września 2014 r.

RELIGIJNOŚĆ MŁODZIEŻY - badania CBOS

"Obecnie niespełna trzy czwarte uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (71%) uważa się za osoby w mniejszym lub większym stopniu wierzące. Niemal jedna piąta (18%) określa się mianem niezdecydowanych, a co dziesiąty (10%) deklaruje brak wiary. Od połowy lat dziewięćdziesiątych można obserwować nieznaczne zmiany w omawianych deklaracjach. W porównaniu z rokiem 1996 nie zmienił się wprawdzie odsetek osób określających swoją wiarę jako głęboką, jednak o 9 punktów procentowych zmalał odsetek badanych postrzegających się jako wierzący (z 74% do 65%), zwiększył się natomiast udział niezdecydowanych (z 14% do 18%) oraz niewierzących (z 5% do 10%)".

- Badania wśród młodzieży, "Młodzież 2013" Fundacja Badania Opinii Społecznej CBOS, 2014 r. - pobierz

 

INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD ORGANIZOWANIA NAUKI RELIGII I ETYKI


25 marca br. zostało podpisane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.1 Nowelizacja przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) wynikała z konieczności wykonania przez Rzeczpospolitą Polską wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie „Grzelak przeciwko Polsce”. Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie nauki etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z  tego przedmiotu, eliminując wskazane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki przez szkołę lub organ prowadzący z powodu braku wymaganej dotychczas liczby co najmniej trzech uczniów. Zmiany przepisów pozwolą również zapewnić udział w zajęciach z religii tym uczniom, którzy z racji przynależności do  niewielkich liczebnie kościołów lub  związków wyznaniowych o uregulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej sytuacji prawnej, z powodu wspomnianych wyżej ograniczeń nie mogli korzystać z przysługujących im praw wynikających z art. 53 ust. 4 Konstytucji RP. Znowelizowane przepisy wchodzą w życie z dniem 1 września 2014 r. Wprowadzone zmiany dotyczą jedynie zniesienia kryterium uzależniającego tworzenie grupy międzyszkolnej/pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów oraz doprecyzowania formy wyrażenia życzenia w sprawie udziału w zajęciach z religii lub etyki (w miejsce oświadczenia wyrażanego w najprostszej formie wprowadza się oświadczenia w formie pisemnej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany). Pozostałe zasady nie uległy zmianie, jednakże z uwagi na pytania kierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej, zasadne jest ich przypomnienie.

Czytaj całość - kliknij


Zanim rozpoczną katechizację
Rejonowe dni katechetyczne odbyły się 20 sierpnia w Gorzowie Wlkp., 21 sierpnia w Zielonej Górze i 22 sierpnia Głogowie.


We wszystkich trzech miejscach diecezji spotkanie rozpoczęła Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Stefan Regmunt. - Nowy rok pracy katechetycznej chcemy rozpocząć z Bożym błogosławieństwem. Stawiamy sobie pytania czego od nas oczekuje Kościół, rodzice, szkoła i sami katechizowani? Kościół niewątpliwie pragnie, abyśmy pogłębiali u wychowanków wiarę i wychowali do życia moralnego. Rodzice oczekują pomocy w rozwoju religijnym i moralnym swoich dzieci. Szkoła pragnie byśmy byli odpowiedzialnymi i rzetelnymi w pracy katechetycznej, a dzieci i młodzież chcą byśmy byli obecni w ich życiu codziennym i aktualnych problemach - mówił bp Regmunt. - U progu nowego roku szkolnego i katechetycznego chcę zachęcić, żebyśmy zawierzyli Maryi swoich uczniów, swoją szkołę, rodziców i siebie samych - dodał. Hasłem spotkania były słowa „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. - Katecheta, który ma być ewangelizatorem musi najpierw sam podlegać ewangelizacji i wchodzić na drogę nawrócenia każdego dnia, i dopiero wtedy może głosić Słowo Boże. Dzisiaj Ewangelia się nie zmieniła, ale potrzeba nowych form, by dotrzeć do współczesnego człowieka - zauważa s. Maria Piętak. Podczas spotkania katecheci wysłuchali również wykładu ks. prof. dr hab. Zbigniewa Marka z Akademii Ignatianum w Krakowie pt. „Wychowanie moralne w katechezie”. Nauczyciele mieli również czas, by zapoznać się z podręcznikami, pomocami dydaktycznymi i nowościami na rynku wydawniczym oraz z nową ofertą metodyczną, a także nowościami w katechezie dotyczących m.in. obligatoryjności etyki, kursów katechetycznych dla nauczycieli przedszkoli oraz deklaracji rodziców o nauczaniu religii na poszczególnych etapach edukacyjnych.
- Takie spotkania są potrzebne, by umocnić się duchowo. To pozwala później dawać świadectwo. Można również zapoznać się z nowymi pomocami dydaktycznymi, które są potrzebne w nauce. Uczę w gimnazjum. W ciągu roku korzystam z nie tylko z książek, ale i internetu - powiedziała nam Beata Sasin z Nowej Soli.

KATARZYNA BUGANIK
GOŚĆ NIEDZIELNY


 

Podręczniki wydawnictwa św. Stanisława BM z Krakowa zatwierdzone do nauczania religii w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej


Pragnę poinformować, że od roku szkolnego 2014/15 dopuszcza się używanie podręczników wydawnictwa św. Stanisława BM z Krakowa do nauczania religii w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Szczegóły oferty podręcznikowej Wydawnictwa są dostępne na stronie: www.sklep.stanislawbm.pl


ks. W. Lechów - Dyrektor WNK


Rok Życia Konsekrowanego

Projekty katechez, przygotowanych przez Komisję KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w ramach przygotowań do obchodów Roku Życia Konsekrowanego.

Pobierz

Bezpłatny podręcznik dla uczniów klas pierwszych - informacja Komisji Wychowania Katolickiego


Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r.

W związku z wprowadzeniem przez MEN bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych pojawiły się problemy zgłaszane przez katechetów. Dotyczą one głównie tego, że dyrektorzy szkół wywieszają listy podręczników dla rodziców w nowym roku szkolnym bez podręcznika dla kl. I z religii. Na interwencję katechetów w tej sprawie żądają oświadczenia Wydziału Katechetycznego lub Biskupa Diecezjalnego, że rodzice mają sami płacić za podręcznik do kl. I szkoły podstawowej z religii. W związku z tym proponujemy przekazywać rodzicom następującą informację:
1. Wraz z pojawieniem się bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych nie uległy zmianie i obowiązują nadal przepisy dotyczące programów i podręczników do nauki religii. W myśl § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) „Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii”.
2. Podręcznik do religii dla uczniów klas pierwszych nie wchodzi w skład bezpłatnego podręcznika MEN. Bezpłatny podręcznik MEN nie zawiera treści, które wynikają z „Programu nauczania religii”.
3. Zasady zaopatrywania się uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w podręczniki do nauki religii i odpłatność za nie pozostają bez zmian.


ks. Marek Korgul
Sekretarz KWK

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE DYREKTORÓW WYDZIAŁÓW KATECHETYCZNYCH
„Katecheza - kształtowanie wiary przeżywanej jako relacja z Bogiem”
Rokitno, 11-13 VI 2014 r.
Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej


W dniach 11-13 czerwca br. w sanktuarium maryjnym w Rokitnie spotkali się dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych z całej Polski. Organizatorem tegorocznego spotkania, przebiegającego pod hasłem "Katecheza - kształtowanie wiary przeżywanej jako relacja z Bogiem", był Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze. Ok. 60 delegatów reprezentujących Wydziały Katechetyczne poszczególnych diecezji przybyło do Rokitna w środę 11 czerwca w godzinach popołudniowych. W czwartek 12 czerwca o godz. 7.30 mszę św. dla uczestników spotkania odprawił bp Stefan Regmunt. Tego dnia przed południem w programie zaplanowane były wykłady i dyskusje. W piątek 13 czerwca porannej mszy św. przewodniczył bp. Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego przy Konferencji Episkopatu Polski. Wydziały Katechetyczne, zwane w niektórych diecezjach Wydziałami Nauki Katolikciej, funkcjonują przy kuriach diecezjalnych. Ich zadaniem jest organizowanie i koordynowanie działalności katechetycznej w diecezjach (nauczania religii w szkołach i katechezy przy parafiach). - Źródło

      

Darmowe podręczniki dla uczniów

Informujemy katechetów, że w WNK Zielona Góra są do odbioru podręczniki do katechezy dla uczniów z ubogich rodzin. Zainteresowanych katechetów prosimy o szybki kontakt i odbiór. Informacje - s. Maria Piętak tel. 68 451 23 49

Kto może uczyć etyki?


Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia kto może uczyć etyki. Z tą informacją można się zapoznać na stronie:

http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1040-komunikat-dotyczacy-kwalifikacji-nauczycieli-do-nauczania-przedmiotu-etyka


Ostatni akapit brzmi:

"Biorąc pod uwagę zakres treści przedmiotu etyka określony w podstawie programowej dla I, II i III etapu edukacyjnego, można przyjąć, że w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może prowadzić również nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, natomiast w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum również nauczyciel, który w trakcie studiów wyższych zrealizował zajęcia z zakresu filozofii lub etyki".

Warto przypomnieć, że absolwenci teologii mieli w programie studiów min. 240 godzin z filozofii i etyki

źródło - zobacz

 
 
 
 

Nowelizacjia IV przykazania kościelnego

Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku, dokonano nowelizacji IV przykazania kościelnego.
CZWARTE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE: Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.


PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Pobierz wykładnię przykazań - kliknij

Zarządzenie dotyczące formacji metodycznej katechetów w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej


Każdy z katechetów świeckich i duchownych, niezależnie od stopniowa awansu zawodowego, stażu pracy, powinien przynajmniej raz w roku szkolnym wziąć udział w jednej z ofert przygotowanych przez doradców metodycznych (SDDM, SODiD, WOM). Wykaz szkoleń będzie umieszczany systematycznie na stronie WNK. Od tego roku Społeczni Doradcy Metodyczni będą przygotowywać w drugim semestrze roku szkolnego (w pierwszym semestrze katecheci biorą udział w spotkaniu w ramach Jesiennej Konferencji Dekanalnej) oferty warsztatowe przeznaczone dla katechetów w dekanatach. Po odbyciu szkolenia wydawane będą stosowne zaświadczenia oraz uzyska się wpis do Legitymacji Katechety. Listę uczestników spotkań doradcy przekażą do WNK. Udział w ofertach, powinien być troską nauczyciela o podnoszenie swoich kwalifikacji katechetycznych, a tym samy jakości pracy i istotnie wpływa na uzyskanie skierowania do nauczania religii. Zobacz wykaz szkoleń - kliknij


Modlitwa w drodze - darmowa aplikacja na telefony i tablety [Android/iOS]

Dzięki serwisowi Modlitwa w drodze, możesz każdego dnia przeżyć kilka minut skupienia w swoim zabieganym życiu. Słuchaj Słowa Bożego, módl się nim i wprowadzaj je w życie. Każda modlitwa to 10 minutowe rozważanie bazujące na Ewangelii. Każde rozważanie zaczyna się od wysłuchania Słowa Bożego, kilku myśli komentarza, abyś słuchając muzyki mógł odnieść je do swojego życia. Taka modlitwa ma pomóc odnaleźć Boga, który jest obecny w każdym momencie naszego życia. Modlitwa w drodze to nie tylko strona www, ale i darmowa aplikacja na telefony i tablety [Android/iOS]. Zobacz

 
 

Konspekty katechez i prezentacje związane z kanonizacją bł. Ojca Świętego Jana Pawła II


1.
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przygotowała konspekty katechez związane z kanonizacją bł. Ojca Świętego Jana Pawła II na wszystkie poziomy nauczania. Katechezy te wpisują się w cały cykl przygotowań Kościoła w Polsce do wielkiego wydarzenia, jakim jest kanonizacja bł. Jana Pawła II.
Pobierz
2. Prezentacje przygotowane przez naszych katechetów - cz. 1 cz. 2
3. Konspekty - pobierz

Etyka nawet dla jednego ucznia – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej trafiło do konsultacji społecznych


Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska skierowała do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r.Zmiana zapisów rozporządzenia wynika z konieczności wykonania wyroku z dnia 15 czerwca 2010 r. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu w sprawie Grzelak przeciwko Polsce (skarga 7710/02). Nowelizacja rozporządzenia dotyczy wyłącznie kwestii wynikającej z treści wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Główną zmianę merytoryczną - związaną z koniecznością wykonania wyroku - stanowi skreślenie zdania, uzależniającego możliwość utworzenia grupy międzyszkolnej lub pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów. Wprowadzenie tej zmiany pozwoli zapewnić naukę etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu. Wyeliminuje jednocześnie wskazane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki przez szkołę lub organ prowadzący ze względu na brak wymaganej liczby uczniów.
Pozwoli również zapewnić udział w zajęciach z religii tym uczniom, którzy z racji przynależności do  niewielkich liczebnie kościołów lub  związków wyznaniowych o uregulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej sytuacji prawnej, nie mogą obecnie korzystać z przysługujących im praw konstytucyjnych.
Kolejna zmiana polega na doprecyzowaniu formy wyrażania życzenia (w miejsce oświadczenia wyrażanego w najprostszej formie wprowadza się oświadczenie w formie pisemnej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany). Pisemne oświadczenia zawierać będą informację o tym kto będzie chodził na religię, a kto na etykę (lub na oba przedmioty jednocześnie). Deklarację w każdym momencie będzie można wycofać. Obecnie jest tak, że najczęściej wymagane są jedynie oświadczenia pisemne od osób, które chcą by ich dzieci chodziły na etykę. Bywa, że wszystkie oświadczenia mają jedynie formę ustną. Kiedy jednak szkoła odmawia zajęć z etyki trudno dociec ile w istocie dzieci chciało z tych lekcji korzystać. To m.in. z tego powodu etyka jest obecnie trudno dostępna. Znowelizowane rozporządzenie powinno wejść w życie do końca marca 2014 r.


Treść rozporządzenia znajdziecie Państwo tutaj


Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Portal 2ryby.pl

Portal 2ryby.pl próbuje o złożonych problemach mówić w 3,5 minuty. To zestaw krótkich filmów przygotowanych przez specjalistów (ks. Piotr Pawlukiewicz, Jacek Pulikowski, o. Karol Meissner, ks. Mirosław Maliński, państwo Gajdowie…). Co dzień premiera nowego filmu. Materiał ten może stanowić wsparcie dla rodziców borykających się z przekazaniem wartości swoim dzieciom, ale, jak wiemy, przyjmowany jest też bardzo dobrze przez samych młodych ludzi. Unikamy tematów politycznych i moralizowania. Wielu katechetów i wychowawców chętnie korzysta z naszych filmów w pracy w szkole. Portal jest prowadzony przez Kościół Rektoralny św. Macieja we Wrocławiu. Zobacz

Przypomnienie dotyczące formacji do bierzmowania
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej


Przypomina się Księżom Proboszczom, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej formacja do bierzmowania odbywa się według następujących zasad:
1. Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się we wrześniu w II klasie Gimnazjum,
a kończy w I klasie Szkoły Ponadgimnazjalnej. W wyjątkowych sytuacjach (duża liczba młodzieży ponadgimnazjalnej dojeżdżającej do szkół, internatów) można sakramentu bierzmowania udzielić na koniec klasy III Gimnazjum (po zrealizowaniu całości programu do bierzmowania). Niedopuszczalne jest skracanie formacji i organizowanie bierzmowania na początku klasy III Gimnazjum.
Czytaj całość - pobierz

Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP
w sprawie przygotowania do sakramentów


1. W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.
2. Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia.


W imieniu Komisji
bp Marek Mendyk
Przewodniczący


WSKAZANIA KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
DOTYCZĄCE KATECHEZY RODZICÓW I CHRZESTNYCH
PRZED CHRZTEM DZIECKA


Wskazania Komisji Wychowania Katolickiego dotyczące katechezy rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka. Składa się on z 10 punktów:
1. Wprowadzenie
2. Znaczenie sakramentu chrztu świętego

3. Potrzeba pogłębiania świadomości chrzcielnej
4. Znaczenie chrztu dzieci
5. Przygotowanie rodziców i chrzestnych
6. Cele i zadania katechezy przedchrzcielnej
7. Treści katechezy
8. Sposoby realizacji

czytaj

Ideologia gender zagrożeniem dla wychowania dzieci w szkołach


"Wobec coraz odważniejszych prób wprowadzania do polskich szkół edukacji seksualnej, sprzecznej z chrześcijańska wizją człowieka, apelujemy do rodziców: czuwajcie nad tym, co szkoła przekazuje waszym dzieciom! Przypominamy, że bez zgody rodziców szkoła nie może realizować programu wychowawczego ani pozwalać na nauczanie przedmiotów, których treści są sprzeczne z ich przekonaniami lub wprost demoralizujące. Prawo oświatowe mówi wyraźnie o konieczności respektowania przez szkołę publiczną chrześcijańskiego systemu wartości (por. Ustawa o systemie oświaty – preambuła). Powierzając swoje dziecko szkole, rodzice nie powinni zgodzić się na edukację, która byłaby sprzeczna z ich przekonaniami i wyznawanymi wartościami" - WYCHOWYWAĆ DO WARTOŚCI List Pasterski Episkopatu Polski z okazji III Tygodnia Wychowania 15-21 września 2013 roku

Zapraszam katechetów do zapoznania się z materiałami dotyczącymi ideologii gender.
1. Czytaj

2. Pobierz

STANOWISKO KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP
w sprawie łączenia klas podczas zajęć z religii
Warszawa 9 kwietnia 2013 r.


1. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r. wyraźnie ustala minimalną liczbę uczniów w danej klasie (oddziale), dla której należy zorganizować oddzielną lekcję religii – wynosi ona 7 (§ 2.1). Dopiero poniżej tej granicy klasy mogą być łączone.

2. Wobec niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby uczniów w szkołach Komisja Wychowania stoi na stanowisku:

- jeśli wszystkie przedmioty w szkole nauczane są w klasach łączonych, ponieważ grozi to np. likwidacją placówki, można odstąpić od wspomnianego wyżej zapisu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach co do minimalnej liczby uczniów;

- jeśli dotyczy to tylko nauczania religii i przedmiotów spoza ramowego planu nauczania lub przedmiotów typu: muzyka, plastyka – nie ma na to zgody.

3. Podczas rozmów, jakie Komisja Wychowania prowadzi z Ministerstwem Edukacji Narodowej, chociażby w kwestii Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania i określenia statusu nauczania religii w polskich szkołach i przedszkolach, wielokrotnie padało zapewnienie ze strony MEN: status nauczania religii w publicznych przedszkolach i szkołach się nie zmienia, a zatem jego organizacja winna odbywać się na dotychczasowych zasadach.


W imieniu Komisji
Ks. Marek Korgul
Sekretarz

pobierz - kliknij

Informacja dotycząca I Komunii św. w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej


W związku z pytaniami kierowanymi do WNK w sprawie terminów I Komunii św. pragnę przypomnieć, że dzieci, które rozpoczęły edukację szkolną w roku szkolnym 2012/13 i te, które rozpoczną edukację w roku szkolnym 2013/14 przystąpią do I Komunii św. w drugiej klasie (niezależnie od wieku) odpowiednio w 2014 r. i w 2015 r. W tym czasie realizuje się dwuletni program katechezy szkolnej i parafialnej według dotychczasowych programów i podręczników do religii dopuszczonych do użytku w Diecezji (Zarządzenie l.dz. WNK 56/2012).
Natomiast jeżeli obowiązek szkolny dzieci 6-letnich zostanie wdrożony w roku szkolnym 2014/2015 wówczas I Komunia św. zostanie przesunięta do klasy III i przygotowanie do niej realizowane będzie według nowych programów i podręczników do religii. Dzieci do I Komunii św. pójdą wówczas w III klasie w roku 2017, dlatego w roku 2016 nie będzie I Komunii św., z wyjątkiem zorganizowanej dla niektórych dzieci tzw. wczesnej Komunii św.

Ks. dr Wojciech Lechów
Dyrektor WNK

 
 

Wypełnij coroczną ankietę katechetyczną na rok szkolny 2014/15

- kliknij na obrazek -Instrukcja dotycząca wypełniania ankiet - kliknij


REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW
w roku szkolnym 2014/15
Temat:
Odnowić wszystko w Chrystusie

Rokitno - 26.09.-28.09.2014 r. - koszt 150 zł.
Głogów - 20.03. - 22.03.2015 r. - koszt 150 zł.

Paradyż
26.06.-28.06.2015 r. - koszt 150 zł. - pobierz program

Prowadzenie rekolekcji: o. Piotr Włodyga OSB

Zapisy - kliknij

3MC – trzyminutowy katechizm


Jest to projekt autorstwa ks. dra Johannesa Schwarza, doświadczonego katechety z Liechtensteinu, który na trwający właśnie Rok Wiary postanowił opracować treści Katechizmu Kościoła Katolickiego i zaprezentować je w możliwie prosty i przystępny sposób. Efektem tej pracy są 72 odcinki filmu animowanego (każdy trwa ok. 3-4 min), dostępne w dwupłytowym zestawie DVD, które doskonale ilustrują trudne prawdy katechizmowe, często z wykorzystaniem interesujących przykładów - www.3mc.me

 
 
 
 
 
 
 
 
 


WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ
KURIA DIECEZJALNA
pl. Powstańców Wlkp. 1
65-075 ZIELONA GÓRA

 
 
 Sekretariat:

fax: 68 451 23 31
email: wnk@kuria.zg.pl       

  

Pracownicy:

Dyrektor
ks. dr Wojciech Lechów
tel. 68 451 23 52
email: w.lechow@kuria.zg.pl


Referent
s. lic. mgr Maria Piętak USJK

tel. 68 451 23 49
email: m.pietak@kuria.zg.plGodziny urzędowania:

poniedziałek: 9:00-16:00
wtorek - piątek: 9:00-14:00


 
 
 
 
 
 
 
 


Ciekawe linki kliknij na obrazek

 
 
 
 
Licznik odwiedzin:
Licznik dzienny:
Licznik online:

Dodaj do ulubionych

  Redaktor strony - ks. Wojciech Lechów

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego